Jeseň života


Niektorí z nás to už veľmi dobre poznajú. Postupným pribúdaním rokov sa mladý človek mení na seniorom. U seniorov sa výrazne prejaví  ubúdanie sily a častým problémom sa pre nás stávajú aj bežné, každodenné úkony.V prípadoch, keď už anirodina nedokáže zvládnuť vlastnými silami starostlivosť o staršieho rodinného príslušníka, môže sa obrátiť na domácu opatrovateľskú službu.

stáří

Opatrovanie je sociálna starostlivosť o občana, v ktorej ide o činnosti ako je pomoc pri hygiene, osobná pomoc,  nákup, príprava a príjem potravy, dohľad, poskytovanie spoločnosti, doprovod k lekárovi, ktoré sú jej pracovnou náplňou.  
Opatrovateľská služba jeposkytovaná osobe, ktorá je odkázaná nadohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň tejto služby sa určuje základeposúdenia odkázanosti.
Klienti sú spravidlaseniori žijúci osamelo,  rodiny, ktoré potrebujú opatrovateľskú asistenciu pre svojich príbuzných, alebo seniori, ktorí potrebujú asistenciu pri každodenných činnostiach.

důchodce

Žiadosťo posúdenie sa podáva na obecný úrad, aleboúrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.

senioři

Opatrovateľské služby poskytujú tzv. verejní poskytovatelia ako je obec a neverejní poskytovatelia  sú organizácie zriadené: súkromnými osobami, Slovenským Červeným krížom, Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou
Okrem opatrovateľskej služby, seniori môžu navštevovať denný stacionár, ak už nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom prostredí, a potrebujú celodenný dohľad pomoc . Seniorom tu pomáhajú so sebaobslužnými výkonmi, poskytuje sa stravovanie, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, a v prípade záujmu ajpracovná terapia alebo záujmová činnosť.

Jeseň života
Ohodnoťte příspěvek