Čo všetko patrí medzi cenné papiere?

Cenný papier predstavuje právo vlastníka tejto listiny k tomu, aby mu bolo toto právo možné oceniť finančnou čiastkou voči osobe, ktorá cenný papier vydala. Môžu byť buď vo forme papierovej (listinnej), alebo taktiež aj v zaknihovanej, pričom v tomto prípade sú uchované vo forme záznamu v Centrálnych registroch Národnej banky Slovenska. Rozdeľujú sa do niekoľkých kategórií, avšak najdôležitejšie rozdelenie sa týka prevoditeľnosti cenného papiera.

grafy a akcie

Pokiaľ je cenný papier prevoditeľný, znamená to, že je možné ho previesť ďalej na niekoho iného, a tým pádom sa s ním dá aj obchodovať. V prípade, že je cenný papier neprevoditeľný, nie je možné ho previesť na nikoho ďalšieho. Okrem toho sa v rámci prevoditeľnosti cenné papiere delia aj nasledujúco – cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad. Rovnako sa môžu deliť aj podľa iných náležitostí, ako je napríklad druh práva, a to na dlhové cenné papiere, dispozičné cenné papiere alebo majetkové cenné papiere. Taktiež sa rozdeľujú aj na základe toho, kde sa využívajú, teda či ide o kapitálový trh alebo platobný styk.

cenné papiere

Medzi najčastejšie cenné papiere sa zaraďujú hlavne:

  • Akcie – vyjadrujú právo ich majiteľa na podiel vo vlastníctve spoločnosti alebo jej zisku
  • Zmenky – predstavujú záväzok dlžníka uhradiť majiteľovi zmenky finančnú čiastku v nej uvedenú
  • Podielové listy – vyjadrujú veľkosť podielu ich majiteľa na vlastníctvo majetku v podielovom fonde
  • Dlhopisy – predstavujú „pôžičku“, ktorú je ich vlastník povinný splatiť aj s úrokom (výnosom)
  • Kupóny – ide o kupónový hárok, ktorý je vydaný, aby sa mohol uplatniť úrok z dlhopisu, prípadne podielových listov alebo akcií
  • Vkladné knižky – predstavujú potvrdenie o tom, že banka získala finančnú čiastku vo forme vkladu od jeho majiteľa

Vrátane týchto najznámejších a najčastejšie využívaných cenných papierov medzi pomerne často využívané cenné papiere patria napríklad aj šeky, cestovné šeky, vkladové listy, náložné listy, dočasné listy, pokladničné poukážky, investičné certifikáty a rôzne ďalšie.