AKÉ INFORMÁCIE MUSIA BYŤ NA VÝROBKOCH KTORÉ KUPUJETE?


Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa je potrebné, aby každý predávaný výrobok bol označovaný informáciami o vlastnostiach výrobku. Povinnosť sa týka aj internetových obchodov, to znamená, že i tovar, ktorý prichádza k spotrebiteľovi cez internet musí byť správne označený.
Pýtate sa kto má túto povinnosť? Či výrobca, dovozca, alebo predávajúci? Konečnú povinnosť má predávajúci. Ak si túto povinnosť nesplní výrobca, výrobok musí označiť dovozca. Ak tak neurobí, v prípade kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie je pokutovaný už spomínaný predávajúci.
 starý fotoaparát
Zákon hovorí: „Povinností sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné, alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ.“
 
Pri predaji je povinnosť, aby bol každý výrobok označený:
–          údajmi o výrobcovi, dovozcovi, alebo dodávateľovi,
–          údaje o miere, alebo množstve,
–          údaje o spôsobe použitia a údržby, o nebezpečenstve v prípade nesprávneho použitia,
–          údaje o správnej úschove a správnom skladovaní,
–          údaje o rizikách.

Dôležité je, že všetky informácie musia byť uvedené v slovenskom jazyku. Nestačí len český jazyk.  Ak je návod na použitie len v cudzom jazyku (aj v češtine), žiadajte od dodávateľa, aby vám dodal návod v slovenskom jazyku. Ak vám dodávateľ nie je schopný dodať návod v slovenčine, bude ho musieť preložiť a priložiť k výrobku predávajúci. Veľmi dôležité je dať si pozor aj na preklad bezpečnostných upozornení.
konvice na kávu
Patria sem varovania o horľavosti výrobku, že výrobok môžu používať deti až od 3 rokov. To isté platí aj pri návode na použitie, aj tento manuál musí byť v slovenskom jazyku. Ďalej sa to týka aj montáže, údržby, skladovania výrobku, ale i o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia, údržby.
Všetky tieto informácie musia byť preložené do slovenského jazyka.